เรียน อาจารย์และนักวิจัยที่เคารพทุกท่าน

ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ขอความร่วมมือให้ท่านนำส่งข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (full proposal) ผ่านระบบ NRMS และผ่านทาง สวทน. (เฉพาะโครงการที่มีลักษณะเป็น Program-based) นั้น

เนื่องด้วย ขณะนี้ ได้มีการเชื่อมโยงระบบการรับข้อเสนอโครงการให้ไปรวมที่ระบบ NRMS ได้สมบูรณ์แล้ว ทางฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอให้หน่วยงานต่างๆ กรอกข้อมูลในระบบ NRMS และนำส่งข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (เอกสารแนบ) ในระบบ NRMS จุดเดียวเท่านั้น เพื่ออำนวยความสะดวกและประหยัดเวลากับหน่วยงานให้สามารถดำเนินงานได้ในช่วงเวลาที่กระชั้นชิด

(ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการขออภัยในความไม่สะดวกที่หน่วยงานต้องส่งข้อมูลสองทางในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจาก เป็นช่วงของการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล)

ถ้าอาจารย์ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
ดร.โสภาพรรณ 096-238-7536
ดร.ปรเมษฐ์ 086-308-2283
ดร.ศรีฉัตรา 080-605-5363

ด้วยความเคารพอย่างสูง
ฝ่ายเลขานุการสภาวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
Login สำหรับผู้จัดการโปรแกรม

ลืมรหัสผ่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ดร.คมเมธ โทร.02-160-5432 ต่อ 502, 081-989-8550
ดร.โสภาพรรณ โทร.02-160-5432 ต่อ 719, 096-238-7536