สำนักงานเลขานุการ สวนช.

นายกิติพงค์ พร้อมวงค์
เลขาธิการ สวทน.

นางญาดา มุกดาพิทักษ์
รองเลขาธิการ สวทน.

นางสาวสิริพร พิทยโสภณ
ผู้ช่วยเลขาธิการ และรักษาการแทน ผู้อำนวยการด้านประสานการขับเคลื่อนการปฏิรูป

นางปัทมา แก้วสีปลาด
นักยุทธศาสตร์

นายสุรชัย สถิตคุณารัตน์
ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี

นายคมเมธ จิตวานิชไพบูลย์
ผู้อำนวยการ ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ