รายนามคณะกรรมการ

(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
(๒) รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานคนที่หนึ่ง
(๓) รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานคนที่สอง
(๔) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
(๕) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(๖) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
(๗) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(๘) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(๙) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(๑๐) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(๑๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๑๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
(๑๔) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
(๑๕) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(๑๖) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
(๑๗) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
(๑๘) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
(๑๙) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๒๐) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(๒๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(๒๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
(๒๓) ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(๒๔) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒๕) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(๒๖) ประธานกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๒๗) ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(๒๘) ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(๒๙) ประธานที่ประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(๓๐) ประธานมูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(๓๑) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(๓๒) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(๓๓) ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
(๓๔) เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(๓๕) เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
(๓๖) ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนไม่เกินแปดคน