ติดต่อเรา

สำนักงานเลขานุการ สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 02-1605432 แฟกซ์ : 0-2160-5438 E-mail : nric@sti.or.th