การประชุมคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2561

(3 พฤษภาคม 2561) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยมี รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นรองประธานอนุกรรมการ และมี ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ สวทน. และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการร่วม

ที่ประชุม ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่ง สวทน. และ วช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้มีการนำเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม เมื่อเดือนสิงหาคม 2560  การประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อช่วงเดือนกันยายน 2560 และการประชุมคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม เมื่อเดือนมกราคม 2561 และได้รับการเห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี ในการประชุมข้างต้นแล้ว ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการนำเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี ต่อคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

  

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนที่นำทางและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา ตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) เพื่อให้เกิดการดำเนินงานตาม (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแผนงานวิจัยและนวัตกรรมสำคัญ (Spearhead Program) โดยใช้เทคนิคในด้านการมองอนาคต (Foresight) ที่มีประสิทธิภาพสูงมาเป็นเครื่องมือ เพื่อวางแผนองค์กร อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน ตลอดจนมีการดำเนินการในแผนงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ แผนที่นำทางและยุทธศาสตร์รายสาขาตามแผนงานวิจัยและนวัตกรรมสำคัญ หรือ Spearhead Program จะถูกใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวางกรอบการจัดสรรงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป

สำหรับการดำเนินการจัดทำแผนที่นำทางและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา ประธานที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้คำนึงถึงเจตนาของประเทศให้ชัดเจนเป็นสำคัญ และควรกำหนดแผนที่นำทางในรูปแบบยุทธศาสตร์ แต่ต้องมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเพื่อรับมือกับอนาคตได้ เนื่องจากเป็นแผนที่นำทางที่ต้องใช้ 20 ปี การมีแผนที่นำทางที่กำหนดตายตัวอาจไม่ได้ตอบโจทย์อย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ประธานที่ประชุมได้เสนอให้นำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ฯ เข้าหารือกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ โดยผ่านสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการชุดดังกล่าว เพื่อให้ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน

———————————————

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

โทรศัพท์ 02160 5432 ต่อ 730 (วรรณพร) 081-7536119 (แพรประพันธ์)

Email: pr@sti.or.th / Website: www.sti.or.th / Facebook: https://www.facebook.com/STI สวทน.