“ประจิน” เร่งผลักดันระบบวิจัยและนวัตกรรม คาด!! เห็นภาพการปฏิรูปภายในเดือน ก.ย. 61

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานการประชุม โดยมี ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ และ รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการร่วมฯ ของการประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการแผนวิจัยและนวัตกรรมสำคัญ (Spearhead program) และผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ทั้ง 4 ชุด ได้แก่ 1. คณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 2. คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 3. คณะอนุกรรมการด้านการปรับระบบงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการ และ 4. คณะอนุกรรมการด้านการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ทั้งนี้ ในที่ประชุมยังได้มีการรายงานความก้าวหน้าในการจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) (ร่าง) แผน      กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) (ร่าง) พระราชบัญญัติการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ….. และ (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ….. รวมถึงแผนบูรณาการงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2562 ทั้งในส่วนงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และงบประมาณแผนวิจัยและนวัตกรรมสำคัญ (Spearhead program)

สำหรับแนวทางการบริหารจัดการแผนวิจัยและนวัตกรรมสำคัญ (Spearhead program) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการแผนงานที่มีการกำกับการดำเนินงานโดยผู้บริหารแผนงาน (Program Chair) และหน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (Outcome Delivery Unit หรือ ODU) และได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นการมีส่วนร่วมของกลุ่มภาคเอกชนตลอดห่วงโซ่ของแผนงานตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายจนถึงการติดตามประเมินผลแผนงาน รวมทั้งการร่วมลงทุนทั้งแบบเป็นตัวเงิน (in-cash) และไม่ใช่ตัวเงิน (in-kind)

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนงานที่สำคัญและเร่งด่วนในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม โดยเน้นย้ำว่าการพัฒนาบุคลากรจะต้องตอบโจทย์ทั้งภาคการผลิต และภาคสังคมควบคู่กันไป ควรมีแผนงานเพื่อพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการให้แก่นักวิจัย และควรใช้กลไกการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning: WiL) มาพัฒนาบุคลากรกลุ่มอื่นที่นอกเหนือจากช่างเทคนิคด้วย