สวทน. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิระดมสมองวางกรอบแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม หลังแผนกลยุทธ์ผ่านการเห็นชอบจาก สวนช.

 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) และคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 สวทน. โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนการปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

ในการประชุมดังกล่าว ได้มีการหารือในหลายประเด็นสำคัญหลังจากที่แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม สวนช. ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ทำเนียบรัฐบาล ทั้งในเรื่องการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลกรวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมาย งบประมาณ และหน่วยงานดำเนินการที่สอดคล้องกับกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการ รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการมีความสมบูรณ์ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อน

สำหรับแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีความเชื่อมโยงและเกิดผลลัพธ์สู่ประเทศไทย 4.0 โดยต้องจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงาน โดยเน้นประเด็นหรือสาขาความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนก่อน ทั้งนี้ การเร่งพัฒนาบุคลากรให้สามารถเห็นผลได้ภายในระยะเวลาอันสั้น จำเป็นต้องต่อยอดบุคลากรที่จบการศึกษาแล้วเพื่อให้มีทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญใหม่ๆ ด้วยการฝึกอบรมแบบ Retraining และต้องเชื่อมโยงกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ระดับปฐมวัย ไปจนถึงบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม นอกจากนี้ จะต้องสร้างเส้นทางอาชีพให้นักวิจัยและนวัตกรรมเห็นเป็นรูปธรรม รวมถึงหาแหล่งงานรองรับเพื่อเป็นการจูงใจกลุ่มเป้าหมาย พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังเน้นย้ำเรื่องการต่อยอดและขยายแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมที่มีอยู่แล้ว อาทิ การสร้างแรงงานทักษะผ่านระบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning: WiL) และการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) เป็นต้น โดยต้องพัฒนารูปแบบการดำเนินโครงการให้เข้มข้นขึ้น เพื่อเร่งให้เกิดบุคลากรวิจัยและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประเด็นที่ได้เสนอแนะและแลกเปลี่ยนในการประชุมครั้งนี้ จะเป็นกรอบในการวางแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมต่อไป

อย่างไรก็ตาม สำหรับแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม สวนช. เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ที่ผ่าน ประกอบด้วยกลยุทธ์ 3 ข้อ ได้แก่

กลยุทธ์ที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรมด้วยบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมระดับหัวรถจักร มีมาตรการสำคัญ ได้แก่ พัฒนาบุคลากรรองรับกิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมของ Real Sector พัฒนาบุคลากรรองรับธุรกิจนวัตกรรมและส่งเสริม Brain Circulation

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีรองรับภาคการผลิตและบริการด้วยบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมคุณภาพสูง มีมาตรการสำคัญ ได้แก่ ส่งเสริมการเข้าสู่เส้นทางอาชีพวิจัยและนวัตกรรม เพิ่มจำนวนและคุณภาพนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักเทคนิค ใน Rale Sector  และเพิ่มจำนวนและคุณภาพ นักบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ 3 เตรียมความพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ในอนาคตด้วยการขยายฐานบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีมาตรการสำคัญ ได้แก่ เพิ่มเด็กผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าสู่ระบบวิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมการใช้ศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ และเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี