ผ่านฉลุย!! สวนช. เห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เดินเครื่องเพิ่มสัดส่วนบุคลากรวิจัยและพัฒนาเป็น 60 คน ต่อประชากร 10,000 คน ใน 20 ปี

ทำเนียบรัฐบาล / พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579) ระบุ เดินเครื่องเพิ่มสัดส่วนบุคลากรวิจัยและพัฒนาเป็น 60 คนต่อประชากร 10,000 คน ภายใน 20 ปี

 

การขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายประเทศไทย 4.0 จำเป็นต้องสร้างรากฐานด้านบุคลากรให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงและเพียงพอ เพื่อคิดค้นนวัตกรรมซึ่งเป็นฐานสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และแก้ไขปัญหาสำคัญทางสังคม และด้วยเหตุนี้ หลังจาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วม สวนช.  ได้นำเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ต่อที่ประชุม สวนช. และได้รับการพิจารณาเห็นชอบต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ดังกล่าวแล้วนั้น อีกหนึ่งภารกิจที่ฝ่ายเลขานุการร่วม สวนช. ได้เดินเครื่องต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมฯ คือ การจัดทำ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ภายใต้สภานโยบายวิจัยฯ โดยการประชุม สวนช. ครั้งนี้ ได้พิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งครอบคลุมกลยุทธ์ 3 ด้าน คือ 1.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรมด้วยบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมระดับหัวรถจักร 2.พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีรองรับภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชนด้วยบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมคุณภาพสูง และ 3.เตรียมความพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ในอนาคต ด้วยการขยายฐานบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ “มีบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพทัดเทียมระดับโลก เพียงพอต่อการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ประเทศกลุ่มรายได้สูง และเติบโตอย่างทั่วถึง ภายในปี 2579”

 

ทั้งนี้ ที่ประชุม สวนช. ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยนายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำถึงความชัดเจนของแผนปฏิบัติการ ทั้งในส่วนของการวางแผน การจัดสรรงบประมาณ การขับเคลื่อนแผน และการประเมินผล รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชน เพื่อให้แผนกลยุทธ์ดังกล่าวสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเน้นย้ำให้แผนกลยุทธ์ดังกล่าวให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต การส่งเสริมให้เกิดอาชีพนักวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) รวมถึงให้ความสำคัญกับการผลักดันให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา กับภาคเอกชนและภาคสังคมมากขึ้น โดยอาจกำหนดเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

 

ทั้งนี้ เป้าหมายของ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี คือ 1.มุ่งให้เกิดบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของไทยที่มีคุณภาพสูงทัดเทียมนานาชาติและมีจำนวนเพียงพอ โดยมีเป้าหมายเพิ่มจำนวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาเป็น 60 คนต่อประชากร 10,000 คน ภายในปี 2579 จากเดิมปี 2558 ที่มีจำนวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาเพียง 13.6 คนต่อประชากร 10,000 คน 2.บุคลากรวิจัยและนวัตกรรมมีความสามารถในการพัฒนาต่อยอดและนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ และสามารถดึงดูดการลงทุนจากบริษัทต่างชาติได้ โดยมีอันดับด้านคุณภาพของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรตรงความต้องการของสถานประกอบการ ติด 1 ใน 14 จากการจัดอันดับของ WEF และเพิ่มสัดส่วนแรงงานทักษะสูง เป็นร้อยละ 25 และ 3.ประเทศไทยมีระบบการสร้างตัวป้อนเข้าสู่อาชีพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมที่ให้โอกาสกับทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง มีสัดส่วนบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์ต่อสายสังคมศาสตร์ เพิ่มเป็น 70:30  และเพิ่มจำนวนนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดเพื่อเตรียมเข้าสู่อาชีพวิจัยและนวัตกรรมเป็นร้อยละ 3 ของเยาวชนทุกช่วงวัย