สวทน. ชี้แจงแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 ชูแผนงาน Spearhead เป็นหนึ่งในเป้าหมายสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง/ สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการพลเรือน (กพร.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมชี้แจงแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง

ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ สวทน. ชี้แจงหน่วยงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยและบริการ หน่วยงานให้ทุน ถึงแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นแผนที่มีตัวชี้วัดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี โดยเป้าหมายของแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 1) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 2) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างชุมชน และความมั่นคงความเข้มแข็งด้านสังคม 3) แผนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างองค์ความรู้ พื้นฐานของประทเศและขีดความสามารถทางเทคโนโลยี และ 4) การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาระบบนิเวศ และเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง โดย สวทน. เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบ เป้าหมายที่ 1 และเป้าหมายที่ 4

 

ในส่วนของเป้าหมายที่ 1 เป็นเรื่องการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ มีตัวชี้วัดเป้าหมาย ในการสร้างนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์และพร้อมนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยรูปแบบแผนงานของเป้าหมายดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 แผนงาน ได้แก่ แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead Program) ซึ่งเป็นแผนงาน/โครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้สูงในสาขาเป้าหมายของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลได้ และแผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมและวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย โดยความแตกต่างระหว่างแผนงาน Spearhead และแผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมฯ คือ แผนงาน Spearhead จะต้องมีภาคเอกชนร่วมลงทุน (in-cash) และมีมูลค่าแผนงานขนาดใหญ่ สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจได้จริง ในขณะที่แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมฯ ถึงแม้มูลค่าแผนงานจะไม่สูง แต่ต้องสามารถตอบตัวชี้วัดได้ว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่แล้วเสร็จ จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการและภาคธุรกิจได้  ในส่วนของเป้าหมายที่ 4 การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาระบบนิเวศ และเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง ได้กำหนดตัวชี้วัดเป้าหมาย คือ ต้องมีบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น มีมูลค่าลดหย่อนภาษีค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น มีนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น มีอัตราการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น และมีหน่วยงานที่สามาถรับรองมาตรฐานการวิจัยด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น

 

ดร.ญาดา กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งที่น่าจับตามองของแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 คือ กำหนดให้มีแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นแผนงานสำคัญเร่งด่วน สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจสูง และช่วยแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ โดยคำนึงถึงประเด็นสำคัญหลายประเด็น อาทิ ความเป็นไปได้ทางการตลาด ความเป็นไปได้ด้านเทคโนโลยีการผลิตและมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีผู้ประกอบการที่พร้อมจะลงทุนให้เกิดการผลิตและจำหน่าย มีผลลัพธ์ หรือผลผลิตที่ชัดเจนเมื่อดำเนินโครงการไปแล้วภายใน 2 – 3 ปี และเมื่อสิ้นสุดแผนงาน Spearhead จะต้องเกิดผลงานที่พร้อมใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการจะต้องประกอบด้วยเอกชนอย่างน้อย 1 ราย และหน่วยงานวิจัยที่สามารถรับงบประมาณจากภาครัฐได้อย่างน้อย 1 หน่วยงาน ในส่วนของการลงทุนร่วมของภาคเอกชนจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าแผนงาน โดยเป็น in-cash อย่างน้อยร้อยละ 10 ของมูลค่าแผนงาน เพื่อให้งานวิจัยเป็นงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคเอกชนและจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุนในงานวิจัยและนวัตกรรมให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดนวัตกรรมใหม่ที่ใช้งานได้จริง สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ ได้กำหนดมูลค่าแผนงาน Spearhead ขั้นต่ำ คือ 100 ล้านบาทตลอดทั้งแผนงาน โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินแผนงาน 1 – 3 ปี ส่วนรายละเอียดสำหรับการจัดทำแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ และกระบวนการกลั่นกรองแผนงาน Spearhead สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sti.or.th

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

โทรศัพท์ 02160 5432 (วรรณพร)

Email: pr@sti.or.th / Website: www.sti.or.th / Facebook: www.facebook/STI-สวทน.