“พล.อ.อ.ประจิน” รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3/2560

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 (9.00 น.) ณ ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3/2560 ภายใต้ สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรองประธาน พร้อมด้วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม

การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง 4 คณะ ประกอบด้วย 1) ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 2) ด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 3) ด้านการปรับระบบงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการ และ 4) ด้านการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และได้พิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี ซึ่งนำเสนอโดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. โดยมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยฯ ดังกล่าว ซึ่งจะใช้เป็นกรอบแนวทางของประเทศในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการ ก่อนนำเสนอต่อ สวนช. ต่อไป นอกจากนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติในหลักการต่อ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี ซึ่งนำเสนอโดย ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ สวทน. และให้ร่วมกำหนดเป้าหมายบุคลากรวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพในอีก 20 ปีข้างหน้าที่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ประเทศรายได้สูงในอนาคต และมีระบบการสร้างตัวป้อนเข้าสู่อาชีพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมที่ให้โอกาสกับทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

พล.อ.อ.ประจิน เผยว่า รัฐบาลได้เห็นถึงความสำคัญในการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งพบว่าปัญหาเกิดจากการแยกงานวิจัยเป็นหลายส่วน ไม่มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องบูรณาการและมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรวมเป็นฉบับเดียว การรวมนโยบายของหลายๆ หน่วยงานเข้าด้วยกัน รวมถึงสร้างความร่วมมือของสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและภายนอกประเทศ โดยจะจัดตั้งหน่วยงานที่จะทำหน้าที่ดูแลด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐาน ธุรการ งบประมาณ และปรับบทบาทหน้าที่โครงสร้างของหน่วยงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศ ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน และเน้นการนำองค์องค์ความรู้สร้างนวัตกรรม การส่งเสริมนักวิจัยชุมชน การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ได้จริงเชิงพาณิชย์

“โดยยืนยันว่าจะไม่มีการยุบเลิกหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่จะมีการจัดตั้งสำนักงานชั่วคราวขึ้น เป็นการขอยืมตัวบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ มาช่วยงานชั่วคราว  โดยมีการทำงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม และทำงานร่วมกับ สวนช. เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เดินไปข้างหน้า เน้นการวิจัยและนวัตกรรม และมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งหน่วยงานนี้ ในอนาคตก็จะเป็นการสรรหา บรรจุ หรือโอนเจ้าหน้าที่จากส่วนใดมา เพื่อทำให้การจัดตั้งสำนักงานมีความสมบูรณ์ต่อไป” พล.อ.อ.ประจินกล่าว

นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้ สวทน. และ วช. เลขานุการร่วมช่วยกันจัดทำโครงสร้างขององค์กรและการเสนอแก้ไขกฎหมายให้ครอบคลุมในด้านกำลังคน การจัดสรรงบประมาณ การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ให้สอดคล้องกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ….  ภายใน 3 เดือนนี้  และเร่งดำเนินการสรุปแผนยุทธศาสตร์วิจัยฯ เพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีในเดือนหน้า

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

โทรศัพท์ 02160 5432 ต่อ 703 (นิรมล) 081-7536119 (แพรประพันธ์)

Email: pr@sti.or.th / Website: www.sti.or.th / Facebook: www.facebook/STI-สวทน