คณะอนุกรรมการด้านการปรับระบบงบประมาณวิจัยฯ พิจารณาเห็นชอบการปรับระบบบริหารงบประมาณวิจัยฯ ปี 62

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 กระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการปรับระบบงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการ ครั้งที่ 3/2560 พร้อมด้วย นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นอนุกรรมการ โดยมี รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เลขานุการร่วม และผู้แทนจากสำนักงบประมาณ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาการปรับระบบบริหารงบประมาณและการติดตามและประเมินผลการวิจัยและนวัตกรรมของแผนงานบูรณาการและแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead Program) รวมทั้ง (ร่าง) กรอบแนวทางการปรับระบบกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรม สำหรับในปีงบประมาณ 2562 ได้กำหนดให้สัดส่วนงบประมาณของ Spearhead Program เป็นร้อยละ 30 ของงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม โดย Spearhead Program จะต้องเป็นแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้จริงในยุทธศาสตร์เป้าหมายของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลได้ มีการลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีนัยสำคัญ มีแผนการดำเนินงานละเอียด สามารรถตอบตัวชี้วัดได้ชัดเจน และต้องมีผลลัพธ์/ผลผลิตที่ชัดเจนเมื่อดำเนินโครงการไปแล้วภายใน 2 ปี

ในการบริหารจัดการ Spearhead Program จะใช้กลไกการดำเนินงานของหน่วยงานบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (Outcome Delivery Unit ;ODU) เพื่อสร้างความรับผิดชอบ (Accountability) ในการดำเนินงานและส่งมอบผลลัพธ์ สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลอย่างชัดเจน และมีขอบเขตการดำเนินงานที่ชัดเจน มุ่งเน้นการทำงานในแผนงานที่สำคัญ โดยเพื่อให้การบริหารจัดการ Spearhead Program เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการต่อข้อเสนอให้ ODU สามารถรับงบประมาณสำหรับ Spearhead Program ในลักษณะของเงินอุดหนุนเพิ่มเติม โดยแผนการดำเนินงานและกรอบงบประมาณ รวมทั้งการแต่งตั้ง ODU จะต้องผ่านความเห็นชอบของสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติต่อไป

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

โทรศัพท์ 02160 5432 ต่อ 703 (นิรมล) 081-7536119 (แพรประพันธ์)

Email: pr@sti.or.th / Website: www.sti.or.th / Facebook: www.facebook/STI-สวทน.