“พล.อ.อ.ประจิน” เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2560 ภายใต้ สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) โดยมี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นเลขานุการร่วม

การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเลขานุการร่วมได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมประเด็นต่างๆ ตามข้อคิดเห็นจากที่ประชุม สวนช. เรียบร้อยแล้ว โดย ร่างยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ได้เน้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และกรอบแนวคิดประเทศไทย 4.0 เป็นตัวตั้ง พร้อมทั้งเห็นชอบต่อผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการั้ง 4 คณะ ภายใต้ สวนช. ได้แก่ 1) ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 2) ด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 3) ด้านการปรับระบบงบประมาณวิจัยและ นวัตกรรมแบบบูรณาการ และ 4) ด้านการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ