นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560

 

นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นประธานการประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม เวลา 13.30 น. ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี เลขาธิการ สวทน. และเลขาธิการ วช. เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม

รัฐบาลได้มีนโยบายและให้ความสำคัญในการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อการพัฒนาประเทศทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งกลไกในการพัฒนาประเทศได้มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวิทยาแขนงต่าง ๆ ให้เกิดความรู้และการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ สังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้ตรงตามความต้องการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน และสามารถผลักดันให้มีการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

ดังนั้น เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 62/2559 ในการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้เกิดการบูรณาการ ลดความซ้ำซ้อนและสามารถผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดให้มี “สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ” (สวนช.) โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 2 คนเป็นรองประธาน รัฐมนตรี 19 กระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ 8 คนเป็นกรรมการ และให้เลขาธิการ วช. และเลขาธิการ สวทน. เป็นเลขานุการร่วม มีหน้าที่ในการกำหนดทิศทางนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมทั้งปรับปรุงระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนกำกับและติดตามการบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ และประเมินผลการดำเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีเอกภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาการวิจัยของประเทศและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน

การประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 ในวันนี้เป็นการประชุมครั้งแรก    เพื่อกำหนดกรอบการทำงาน โดยมีวาระเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้างการดำเนินงานภายใต้สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการของประเทศ และกรอบแนวทางการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ได้แก่ 1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม คลัสเตอร์ 4. กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และคลัสเตอร์ และ 5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง โดยรัฐบาลจะส่งเสริมให้มีการลงทุนใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Expenditure on R&D : GERD) มากกว่าร้อยละ 1 หรือเท่ากับ 130,000 ล้านบาท ในอีก 5 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าในการจัดทำ (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี ซึ่งประกอบด้วย 6 แผนงานหลัก ได้แก่ 1. แผนงานหลักด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 2. แผนงานหลักด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมชุมชน ความมั่นคงและคุณภาพชีวิต 3. แผนงานหลักด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ 4. แผนงานหลักด้านการปรับระบบและบูรณาการงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม 5. แผนงานหลักด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม 6. แผนงานหลักด้านการปรับปรุงกฎหมาย ปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งได้รับทราบกรอบงบประมาณตามแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2561