ปฏิทิน : 3 พฤษภาคม 2561

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2561

3 พฤษภาคม 2561

(3 พฤษภาคม 2561) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยมี รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นรองประธานอนุกรรมการ และมี ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ สวทน. และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการร่วม ที่ประชุม ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่ง สวทน. และ วช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้มีการนำเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม เมื่อเดือนสิงหาคม 2560  การประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อช่วงเดือนกันยายน 2560 […]