ปฏิทิน : 5 กุมภาพันธ์ 2561

“ประจิน” เร่งผลักดันระบบวิจัยและนวัตกรรม คาด!! เห็นภาพการปฏิรูปภายในเดือน ก.ย. 61

5 กุมภาพันธ์ 2561

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานการประชุม โดยมี ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ และ รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการร่วมฯ ของการประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการแผนวิจัยและนวัตกรรมสำคัญ (Spearhead program) และผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ทั้ง 4 ชุด ได้แก่ 1. คณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 2. คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 3. […]