ปฏิทิน : 1 กุมภาพันธ์ 2561

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม นัดแรก ปี 61 ดัน 6 แผนงานที่สำคัญและเร่งด่วนในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เสนอที่ประชุม

1 กุมภาพันธ์ 2561

ดร. สิริพร พิทยโสภณ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2561 พร้อมเสนอแผนงานที่สำคัญและเร่งด่วนในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม นัดแรกของปี 2561 สวทน. และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ได้นำเสนอ (ร่าง) แผนงานที่สำคัญและเร่งด่วนในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ต่อที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบ โดยรายละเอียด (ร่าง) แผนงานที่สำคัญและเร่งด่วนในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย 6 เรื่อง ได้แก่ 1. แผนงานการขยายฐานการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย 2. แผนงานการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 3. แผนงานจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับหลังปริญญาเอกหรือหลังปริญญาโท สำหรับงานวิจัยในสาขายุทธศาสตร์ (Post-doctoral, post-master) 4. แผนงานพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม (Retraining […]