กุมภาพันธ์, 2561

“ประจิน” เร่งผลักดันระบบวิจัยและนวัตกรรม คาด!! เห็นภาพการปฏิรูปภายในเดือน ก.ย. 61

5 กุมภาพันธ์ 2561

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานการประชุม โดยมี ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ และ รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการร่วมฯ ของการประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการแผนวิจัยและนวัตกรรมสำคัญ (Spearhead program) และผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ทั้ง 4 ชุด ได้แก่ 1. คณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 2. คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 3. […]

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม นัดแรก ปี 61 ดัน 6 แผนงานที่สำคัญและเร่งด่วนในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เสนอที่ประชุม

1 กุมภาพันธ์ 2561

ดร. สิริพร พิทยโสภณ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2561 พร้อมเสนอแผนงานที่สำคัญและเร่งด่วนในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม นัดแรกของปี 2561 สวทน. และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ได้นำเสนอ (ร่าง) แผนงานที่สำคัญและเร่งด่วนในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ต่อที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบ โดยรายละเอียด (ร่าง) แผนงานที่สำคัญและเร่งด่วนในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย 6 เรื่อง ได้แก่ 1. แผนงานการขยายฐานการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย 2. แผนงานการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 3. แผนงานจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับหลังปริญญาเอกหรือหลังปริญญาโท สำหรับงานวิจัยในสาขายุทธศาสตร์ (Post-doctoral, post-master) 4. แผนงานพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม (Retraining […]