สิงหาคม, 2560

คณะอนุกรรมการด้านการปรับระบบงบประมาณวิจัยฯ พิจารณาเห็นชอบการปรับระบบบริหารงบประมาณวิจัยฯ ปี 62

30 สิงหาคม 2560

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 กระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการปรับระบบงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการ ครั้งที่ 3/2560 พร้อมด้วย นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นอนุกรรมการ โดยมี รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เลขานุการร่วม และผู้แทนจากสำนักงบประมาณ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาการปรับระบบบริหารงบประมาณและการติดตามและประเมินผลการวิจัยและนวัตกรรมของแผนงานบูรณาการและแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead Program) รวมทั้ง (ร่าง) กรอบแนวทางการปรับระบบกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรม สำหรับในปีงบประมาณ 2562 ได้กำหนดให้สัดส่วนงบประมาณของ Spearhead Program เป็นร้อยละ 30 ของงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม โดย Spearhead Program จะต้องเป็นแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้จริงในยุทธศาสตร์เป้าหมายของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลได้ […]

คณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยฯ เห็นชอบให้ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยฯ เป็นกรอบแนวทางในการกำหนดทิศทางการวิจัยและนวัตกรรมในอนาคตของประเทศ

29 สิงหาคม 2560

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 (10.30 น.) ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครั้งที่ 3/2560 พร้อมด้วย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในฐานะรองประธานอนุกรรมการ โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อนุกรรมการและเลขานุการร่วม และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม   ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 2) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ประเด็นท้าทายทางสังคม 3) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ […]

คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยฯ เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม พร้อมเดินหน้าจัดทำเป็นยุทธศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ก่อนเสนอ สวนช. ต่อไป

28 สิงหาคม 2560

  วันที่ 28 สิงหาคม 2560 (9.00 น.) ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3/2560 โดยมี นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการ พร้อมด้วย ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เลขานุการร่วมใน สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม   ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งได้ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญไว้ 3 ข้อ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรมด้วยบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมระดับหัวรถจักร ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์ ได้แก่ […]