ข่าวสาร

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560

27 กุมภาพันธ์ 2560

นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานการประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล

นายกฯ ลงนามแต่งตั้ง 8 ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมชาติ ในสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พร้อมนั่งเป็นประธานประชุมนัดแรกปลายกุมภาฯ

19 มกราคม 2560

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 2/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ตามที่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 62/2559 เรื่อง การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ดร.อรรชกาฯ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดทำร่างแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยฯ ย้ำแผนต้องครอบคลุมความต้องการทุกภาคส่วนในสังคม-สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ

9 มกราคม 2560

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดทำร่างแผนขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ และกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี

ประจิน ย้ำจัดทำงบวิจัยต้องยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน มอบ สวทน. เจ้าภาพคัดสุดยอดนวัตกรรมช่วยเอกชนเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล

11 พฤศจิกายน 2559

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็นประธานกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใน ประเด็นแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

“ร่าง” การปรับปรุงกรอบแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ปีงบประมาณ 2561

22 ตุลาคม 2559

  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 ในการประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อิมแพค เมืองทองธานี “ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)” ได้นำเสนอ “ร่าง” การปรับปรุงกรอบแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ปีงบประมาณ 2561 และโปรดติดตามฉบับปรับปรุง จากสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ต่อไป