ข่าวสาร

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2561

3 พฤษภาคม 2561

(3 พฤษภาคม 2561) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยมี รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นรองประธานอนุกรรมการ และมี ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ สวทน. และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการร่วม ที่ประชุม ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่ง สวทน. และ วช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้มีการนำเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม เมื่อเดือนสิงหาคม 2560  การประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อช่วงเดือนกันยายน 2560 […]

“ประจิน” เร่งผลักดันระบบวิจัยและนวัตกรรม คาด!! เห็นภาพการปฏิรูปภายในเดือน ก.ย. 61

5 กุมภาพันธ์ 2561

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานการประชุม โดยมี ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ และ รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการร่วมฯ ของการประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการแผนวิจัยและนวัตกรรมสำคัญ (Spearhead program) และผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ทั้ง 4 ชุด ได้แก่ 1. คณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 2. คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 3. […]

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม นัดแรก ปี 61 ดัน 6 แผนงานที่สำคัญและเร่งด่วนในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เสนอที่ประชุม

1 กุมภาพันธ์ 2561

ดร. สิริพร พิทยโสภณ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2561 พร้อมเสนอแผนงานที่สำคัญและเร่งด่วนในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม นัดแรกของปี 2561 สวทน. และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ได้นำเสนอ (ร่าง) แผนงานที่สำคัญและเร่งด่วนในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ต่อที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบ โดยรายละเอียด (ร่าง) แผนงานที่สำคัญและเร่งด่วนในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย 6 เรื่อง ได้แก่ 1. แผนงานการขยายฐานการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย 2. แผนงานการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 3. แผนงานจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับหลังปริญญาเอกหรือหลังปริญญาโท สำหรับงานวิจัยในสาขายุทธศาสตร์ (Post-doctoral, post-master) 4. แผนงานพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม (Retraining […]

สวทน.ตั้งเป้าเพิ่มบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมสามมิติ ตั้งแต่ระดับหัวรถจักร รองรับภาคการผลิตและบริการจนถึงเพิ่มยอดผลิตบัณฑิต

10 มกราคม 2561

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กล่าวถึงสถานการณ์บุคลากรวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยว่า ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สวทน. ล่าสุด พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาแบบทำงานเต็มเวลา ทั้งสิ้น 89,617 คน คิดเป็นสัดส่วนจำนวนบุคลากรวิจัยและพัฒนา 13.6 คนต่อประชากร 10,000 คน โดยเป็นบุคลากรวิจัยและพัฒนาในภาครัฐร้อยละ 45 และภาคเอกชน ร้อยละ 55 ตามลำดับ (ข้อมูลปี พ.ศ.2558) ทั้งนี้ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา สัดส่วนบุคลากรวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับบุคลากรวิจัยและพัฒนาภาครัฐ อย่างไรก็ตามสัดส่วนบุคลากรวิจัยและพัฒนาในภาพรวมต่อประชากรยังน้อยเมื่อเทียบกับประเทศที่มีขีดความสามารถด้านนวัตกรรมสูง เช่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ เยอรมัน และญี่ปุ่น แต่หากพิจารณาตัวเลขนักวิจัยเพียงอย่างเดียว จะพบว่าภาครัฐมีสัดส่วนของนักวิจัยระดับปริญญาโทและเอกที่สูงกว่าภาคเอกชน โดยในปี พ.ศ. 2558 นักวิจัยส่วนใหญ่ของภาครัฐ ร้อยละ 61 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รองลงมาคือปริญญาเอก ร้อยละ 32 และปริญญาตรี ร้อยละ 7% ในขณะที่ภาคเอกชนจะมีสัดส่วนที่กลับกัน โดยมีนักวิจัยระดับปริญญาเอกเพียง 2% ปริญญาโท […]

สวทน. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิระดมสมองวางกรอบแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม หลังแผนกลยุทธ์ผ่านการเห็นชอบจาก สวนช.

14 พฤศจิกายน 2560

  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) และคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 สวทน. โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนการปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ในการประชุมดังกล่าว ได้มีการหารือในหลายประเด็นสำคัญหลังจากที่แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม สวนช. ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 20 กันยายน […]

ผ่านฉลุย!! สวนช. เห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เดินเครื่องเพิ่มสัดส่วนบุคลากรวิจัยและพัฒนาเป็น 60 คน ต่อประชากร 10,000 คน ใน 20 ปี

25 กันยายน 2560

ทำเนียบรัฐบาล / พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579) ระบุ เดินเครื่องเพิ่มสัดส่วนบุคลากรวิจัยและพัฒนาเป็น 60 คนต่อประชากร 10,000 คน ภายใน 20 ปี   การขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายประเทศไทย 4.0 จำเป็นต้องสร้างรากฐานด้านบุคลากรให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงและเพียงพอ เพื่อคิดค้นนวัตกรรมซึ่งเป็นฐานสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และแก้ไขปัญหาสำคัญทางสังคม และด้วยเหตุนี้ หลังจาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วม สวนช.  ได้นำเสนอ (ร่าง) […]

“สวนช.” เคาะ เห็นชอบ(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี

21 กันยายน 2560

ทำเนียบรัฐบาล / เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ครั้งที่ 3/2560 โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานคนที่ 1 และ 2  รัฐมนตรีในกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง โดยนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในที่ประชุมว่า งานวิจัยเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ทั้งเรื่องของ เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง การที่มีหน่วยงานที่เข้ามากำกับเพื่อช่วยให้การขับเคลื่อนงานวิจัยได้ครอบคลุมจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ  ในฐานะนายกรัฐมนตรี และประธาน สวนช. จึงสั่งการให้มีการจัดตั้ง สำนักงานการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน โดยในระยะแรกให้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญทางด้านระบบวิจัยและนวัตกรรมทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษา เข้ามาเป็นที่ปรึกษา โดยการดำเนินงานของสำนักงานในระยะแรกให้มีการสังเกตการณ์และประมวลผลการทำงานเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินงานของสำนักงานฯ เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนการดำเนินงานของสำนักงานในระยะที่ 2 ว่าจะดำเนินงานในรูปแบบใดต่อไป พร้อมกับย้ำว่าปัจจัยหลักที่ต้องพัฒนาเป็นอันดับแรกคือ คน เพราะในทุกระบบล้วนต้องมีคนเป็นตัวขับเคลื่อนประเทศจะเดินหน้าหรือหยุดอยู่กับที่ล้วนมีคนเป็นตัวแปรสำคัญ อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี […]

สวทน. ชี้แจงแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 ชูแผนงาน Spearhead เป็นหนึ่งในเป้าหมายสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

8 กันยายน 2560

กระทรวงการคลัง/ สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการพลเรือน (กพร.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมชี้แจงแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ สวทน. ชี้แจงหน่วยงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยและบริการ หน่วยงานให้ทุน ถึงแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นแผนที่มีตัวชี้วัดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี โดยเป้าหมายของแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย […]

“พล.อ.อ.ประจิน” รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3/2560

1 กันยายน 2560

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 (9.00 น.) ณ ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3/2560 ภายใต้ สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรองประธาน พร้อมด้วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง 4 คณะ ประกอบด้วย 1) ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 2) ด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 3) ด้านการปรับระบบงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการ และ 4) ด้านการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และได้พิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี ซึ่งนำเสนอโดย […]

คณะอนุกรรมการด้านการปรับระบบงบประมาณวิจัยฯ พิจารณาเห็นชอบการปรับระบบบริหารงบประมาณวิจัยฯ ปี 62

30 สิงหาคม 2560

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 กระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการปรับระบบงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการ ครั้งที่ 3/2560 พร้อมด้วย นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นอนุกรรมการ โดยมี รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เลขานุการร่วม และผู้แทนจากสำนักงบประมาณ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาการปรับระบบบริหารงบประมาณและการติดตามและประเมินผลการวิจัยและนวัตกรรมของแผนงานบูรณาการและแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead Program) รวมทั้ง (ร่าง) กรอบแนวทางการปรับระบบกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรม สำหรับในปีงบประมาณ 2562 ได้กำหนดให้สัดส่วนงบประมาณของ Spearhead Program เป็นร้อยละ 30 ของงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม โดย Spearhead Program จะต้องเป็นแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้จริงในยุทธศาสตร์เป้าหมายของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลได้ […]